Bilder aus Japan 2009

Bild 48

800 X 600 *
Ryokusei Gakuen - Kikuchi Yasuro sensei und Hosonosan